Home > Діяльність

Діяльність

Всеукраїнської громадської організації “Украінська Федерація Інформатики”

1. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

Рішенням Наглядової Ради від 07.12.1998 року були затверджені стратегічні цілі діяльності “УФІ” :

 1. Участь у формуванні та реалізації “Державної інформаційно-аналітичної системи Президента України та органів державної влади” (ДІАС) з активним використанням методів і засобів інформатики та системного аналізу.
 2. Розробка, організація всенародного обговорення, участь в прийнятті та реалізації “Стратегії розвитку економіки України по досягненню середньоєвропейських соціально-економічних показників” як основи загальнонаціональної програми відродження України.

Основними задачами, які Федерація мала вирішити для досягнення сформульованих цілей, були:

 1. Обґрунтування ряду проектів з інформатики та заключення договорів із Замовниками, їх успішне виконання та впровадження результатів в ДІАС.
 2. Об’єднання провідних вчених та фахівців та створення умов для їх плідної роботи в напрямку науково-технічних, правових, управлінських, соціально-економічних перетворень в Україні. Виконання проекту “Азимут”.
 3. Розробка програмних засобів прогнозування та макроекономічного аналізу в умовах перехідної економіки.
 4. Розширення наукових та ділових зв’язків Федерації в Україні та за кордоном, сприяння розвитку науки та інноваційних процесів.
 5. Активна участь Федерації в загальнодержавних та міжнародних програмах з екології, енерго- та ресурсозбереження, охорони здоров’я. Впровадження передових сучасних технологій для розвитку альтернативних джерел енергії, забезпечення надійної та безпечної роботи об’єктів нафтогазового комплексу України.
 6. Широка пропаганда провідної ролі інформатики в розвитку суспільства.

2. ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ТА ЗАДАЧ

 1. Використання наукового потенціалу вчених Відділення інформатики НАН України – головна складова успіху.
 2. Єдність далеких та близьких цілей.
 3. Демократичність прийняття рішень, професіоналізм їх виконання, відповідальність за впровадження результатів.
 4. Тимчасові творчі колективи як найбільш оптимальна форма організації трудового процесу Федерації.
 5. Оцінка досягнутих результатів за формулою: “Якщо ми такі розумні, то чому ж такі бідні?” з метою коригування цілей та задач діяльності Федерації.

3. НАУКОВО-ПРАКТИЧНА, ГОСПОДАРСЬКА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1 Інформатика та системний аналіз

Згідно Указам Президента України від 21.07.1997 р. № 663/97 та від 14.07.2000 р. № 887/2000 в Україні розробляються заходи по формуванню “Державної інформаційно-аналітичної системи Президента України та органів державної влади”, Концепції розвитку та використання інформаційного простору України, створенню корпоративної інформаційної мережі.

“УФІ” входила до складу співвиконавців нижчевказаних трьох проектів по створенню ДІАС та її складових по замовленням Міністерства в справах науки та технологій, Національного агентства з питань інформатизації, Міністерства фінансів та ін.:

1. Проект “Інформаційно-технологічне забезпечення Програми економічних реформ в Україні” (Керівник проекту – член-кореспондент НАН України Палагін Олександр Васильович).

Розроблена типова архітектура систем інформаційно-аналітичної підтримки (СІАП) в різних галузях предметної діяльності.

Розроблений базовий набір функціональних підсистем СІАП.

Розроблений комплекс теоретичних та прикладних методів і засобів за напрямками:

 • методи системного аналізу проблемних ситуацій;
 • технології моделювання складних систем;
 • формалізація підтримки прийняття рішень.

Подальші розробки проводяться з метою створення на базі сучасних комп’ютерних засобів програмно-технічних комплексів, орієнтованих на конкретні предметні галузі.

2. Проект “Розробка та використання інформаційних технологій функціональної взаємодії органів державної влади” (Керівник проекту – д.т.н. Волкович Віктор Леонідович).

Розроблений математичний апарат для створення прикладних систем прийняття рішень.

Виконаний аналіз технології взаємодії дійсних адміністративних органів державної, галузевої та регіональної влади та їх складових.

Визначені типова функціональна структура адміністративного органу, основні задачі діяльності його підрозділів, структура та склад програмного забезпечення для опису його функціонування.

3. Проект “Розробка та впровадження в містах України системи інформаційної підтримки на рівні адміністративної одиниці” (виконувався разом з Асоціацією міст України в рамках міжнародної Програми TRANSFORM, партнер з боку Німеччини – фірма Lutges Datentechnik). Керівник проекту – к.т.н. Соловйов В’ячеслав Павлович.

Окремі підсистеми впроваджено в 8 містах України (м. Миколаїв, Львів, Трускавець та ін.). Найбільш повно система реалізована в м. Миколаїв. Результати впровадження цих розробок показали, що використання розробленого програмного забезпечення та набутих системних рішень суттєво зменшує витрати на збір та обробку первинної інформації щодо кількісних та якісних показників народонаселення, нерухомості, земельних територій та соціальної сфери. Ідеологія побудови окремих блоків та конкретні системні рішення відповідають вимогам і стандартам Європейського Союзу. В процесі виконання проекту було проведено декілька семінарів в Україні та Німеччині для фахівців з інформаційних технологій муніципалітетів та мультиплікаторів. Результати проекту одержали позитивну оцінку керівництва програми TRANSFORM і керівників органів місцевого самоврядування. Проект має перспективу подальшого розвитку.

“УФІ” приймала участь у науково-дослідних роботах зі створення програмних засобів вирішення проблеми 2000 року в датазалежних комп’ютерах, які виконувались Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України згідно:

 • Постанови Кабінету Міністрів України №1673 від 14 вересня 1999 року “Про заходи щодо захисту персональних комп’ютерів, окремих систем управління, інформаційних систем та мереж від негативного впливу комп’ютерної кризи 2000 року”;
 • Рішення Відомчої комісії при Президії НАН України з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп’ютерної кризи 2000 року №1 від 28 вересня 1999 року;
 • Рішення Державної комісії з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп’ютерної кризи 2000 року (протокол №8 засідання Комісії від 19 листопада 1999 року).

Мета роботи. Модернізація програмного забеспечення комп’ютерів Замовника, які мають недоліки, пов’язані з неадекватною обробкою дат, починаючи з 2000 року, з метою запобігання та усунення можливих негативних наслідків.

Актуальність проблеми та стан розробки. Відомо, що в комп’ютерах типу IBM/PC 286/386/486, а також Pentium зі старими версіями базової системи вводу/виводу (BIOS фірм AWARD, AMI, ACER та інших) та енергозалежними годинниками реального часу (RTC), реалізованими на мікросхемі MC 146818, перехід від дати 31.12.99р. до дати 01.01.2000р. виконується некоректно, тобто маємо так звану комп’ютерну кризу 2000 року (“Проблема – 2000″).

Вимоги до пакету програм “ІК-Y2K”. Пакет програм “ІК-Y2K” повинен:

 • Коректно встановлювати системні дати при переході до 2000 року;
 • Правильно коригувати системні дати після настання 2000 року, якщо в комп’ютері завчасно не були встановлені коригувальні засоби;
 • Точно встановлювати шаблони системних дат;
 • Точно встановлювати дати створення каталогів і файлів після настання 2000 року;
 • Коригувати RTC у сучасних комп’ютерах, в яких RTC до перезапуску комп’ютерів установлюється некоректно, що важливо для прикладних програм, які безпосередньо звертаются до RTC для знімання дати перед звертанням BIOS до RTC;
 • Допускати сертифікацію за характеристиками безпеки та за функціональними можливостями утиліт і програм;
 • Запезпечувати правильність роботи комп’ютерного календаря з врахуванням вісокосних років 2000, 2004 та 2008;
 • Займати мінімальний обсяг оперативної пам’яті;
 • Функціонувати в середовищах MS DOS, Windows 3.X, Windows 95, Windows 98.

Результати цих робіт були впроваджені “УФІ” на 14 підприємствах та фірмах України (програма “Доктор-2000″), а також в структурних підрозділах Адміністрації Президента України (Договір №1 від 14 січня 2000р. на “Постачання, інсталяцію, консультативну допомогу та гарантійне супровадження комп’ютерної програми “Пакет програм для вирішення проблеми 2000 року в датазалежних комп’ютерах”).

Виконано та виконується ряд проектів, спрямованих на реалізацію цілей та задач побудови Державної геоінформаційної системи, за напрямком “Оперативна взаємодія та відображення динамічної обстановки на картографічному фоні”, в тому числі:

5. Проект “Базовий комплекс засобів конфігурування розподілених інтерактивних геоінформаційних систем оперативної взаємодії” (керівник проекту – д.т.н. Васюхін Михайло Іванович).

6. Міжнародний проект “Розробка наукових основ побудови автоматизованої системи агроекологічного моніторингу та паспортизації земельних територій, що вивільнюються в процесі конверсії” (виконується в рамках міжнародного гранту ЄС спільно з Вільнюським національним університетом, Литва; керівник проекту з боку України – д.т.н. Васюхін Михайло Іванович).

7. Міжнародний проект “Автоматизована система охорони особо важливих об’єктів” (виконаний в рамках Програми науково-технічного співробітництва “Україна-Угорщина” спільно з угорською фірмою “ZOMOK”, м. Будапешт; керівник проекту з боку України – д.т.н. Васюхін Михайло Іванович).

За ініціативою Відділення інформатики НАН України “УФІ” виконала:

8. Проект “Експертна оцінка доцільності організації в Україні виробництва нікель-металогідридних акумуляторів та фотоелектричних перетворювачів на аморфному кремнію по ліцензіям фірми Energy Conversion Devices (м. Трой, штат Мічиган, США)”.

Мета: Провести детальну експертизу наукових, виробничих, ринкових аспектів запропонованого фірмою ЕСD бізнес-плану. Розробити альтернативні техніко-економічні обґрунтування створення вищевказаних виробів з врахуванням вітчизняних досягнень, ноу-хау, ліцензій та підготувати бізнес-плани організації їх виробництва на базі діючих українських підприємств.

Керівник проекту: к.т.н. Сенченко Василь Васильович.

Співвиконавці:

 1. Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України;
 2. Інститут електродинаміки НАН України;
 3. Інститут фізики напівпроводників НАН України;
 4. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України;
 5. Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України;
 6. Київський Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут”;
 7. Державне підприємство “НДІ Мікроприладів”(м. Київ);
 8. Науково-виробнича фірма “РОСТ” (м. Київ).

Для ефективного виконання проекту були залучені провідні вчені НАН України та фахівці за відповідними напрямками, організовано та виконано відрядження української делегації на фірму ECD, проаналізовано на місцях виробничий та науково-технічний потенціал 9-ти вітчизняних підприємств, проведені консультації та переговори з рядом інофірм (Германія, Китай, Японія), конкуруючих з фірмою ECD на світовому ринку.

Основні результати:

 1. Експертна оцінка розвитку виробництва нікель-металогідридних акумуляторів в Україні (див. Додаток);
 2. Заключення по матеріалам фірми ECD з доцільності організації в Україні виробництва фотоелектричних перетворювачів на аморфному кремнію (див. Додаток);
 3. Техніко-економічне обґрунтування проекту “Організація виробництва фотоелектричних перетворювачів в Україні”;
 4. Техніко-економічне обґрунтування проекту “Освоєння серійного виробництва літій-іонних акумуляторів в Україні (потужність виробництва – 250 тис. шт./квартал, обсяг інвестицій – 800 000 дол. США, термін окупності – 2 роки);
 5. Техніко-економічне обґрунтування проекту “Організація виробництва в Україні нікель-металогідридних акумуляторів” (обсяг інвестицій – 3 100 000 дол. США, обсяг виробництва – 1 млн.шт. на другий рік виробництва, 5 млн. шт. на п’ятий рік виробництва, термін окупності – 4 роки).

За ініціативою науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки “УФІ” були також розроблені наступні бізнес-плани:

 • “Організація виробництва дискових та пуговичних літієвих елементів”;
 • “Організація виробництва дискових та циліндричних літій-іонних акумуляторів”;
 • “Організація промислового виробництва літієвих джерел струму та суперконденсаторів для освоєння ринку країн СНД, Індії та країн Південно-Східної Азії”, а також розроблені пропозиції з проблем хімічних джерел живлення для бізнес-планування спільного виробництва з Республікою Казахстан.

Були проведені попередні переговори з потенційними інвесторами вищезгаданих проектів.

Отримані результати сприяли, зокрема, організації в Україні виробництва малогабаритних літієвих та літій-іонних елементів, джерел струму та суперконденсаторів, яке в дійсний час успішно розвивається.

3.2 Екологія, управління довкіллям міст України, ресурсозбереження

1. Спільний проект “Впровадження на ринках України та країн СНД сучасних безтраншейних технологій та полімерних матеріалів ремонту каналізаційних трубопроводів, водопроводів, теплотрас, бетонних споруд” (керівник проекту – д.т.н., проф. Богорош Олександр Терентійович).

Для виконання проекту з ініціативи “УФІ” були об’єднані зусилля інститутів НАН та проектних організацій України.

Порівняльний комплексний аналіз безтраншейних технологій відновлення та ремонту каналізаційних трубопроводів, водопроводів, теплотрас показав, що серед сучасних методів найбільш високу ефективність має метод троляйнінг (trolining), розроблений в 1993-1994 роках німецьким концерном “TROPLACT”.

На першому етапі виконання проекту були розглянуті можливості заміни дорогих імпортних матеріалів (ляйнера та ін’єктора) вітчизняними, що дозволяє суттєво зменшити собівартість ремонтних робіт, застосування нових вітчизняних технологій відновлення бетонних та очищення металевих поверхонь від корозії та відкладень.

Пропозиції щодо застосування цих технологій для ремонту центрального колектора Лівобережжя м. Києва були направлені в Головне управління промислової політики Київської держадміністрації.

2. Міжнародний інвестиційний проект “Апаратура технічного діагностування магістральних продуктопроводів та нафтоналивних резервуарів” (шифр “Крапля”).

Мета. Вирішення економічних та екологічних проблем захисту навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами в результаті аварій та катастроф, освоєння ринку технічних засобів та послуг діагностування, обслуговування та ремонту магістральних трубопроводів та резервуарних парків нафтогазових галузей України та країн СНД.

Задачі та призначення.

 1. Проектування, розробка, організація серійного виробництва та технічне обслуговування:
  1. автономного внутрішньотрубного, ультразвукового, діагностичного комплексу “Крапля-У” контролю магістральних газопроводів в режимі експлуатації;
  2. автоматизованого комплексу “Крапля-Д” дистанційного виявлення витоків газу на лінійній частині магістральних газопроводів”;
  3. комплексу “Сторож” акустично-емісійного контролю трубопроводів у робочому режимі;
  4. роботизованого діагностичного комплексу “Улитка” контролю стінок нафтоналивних резервуарів;
  5. магнітометричного комплексу “Вектор” для точного визначення місцезнаходження магістральних трубопроводів та контролю стану їх катодного захисту від корозії без розкопки грунту;
  6. радіолокаційного вимірювача “Ехо” рівня нафтопродуктів в резервуарах;
  7. g. геологічних радіолокаційних станцій “Георадар” для визначення місцезнаходження та глибини залягання магістральних трубопроводів, знаходження та картографування структурних неоднорідностей ґрунтів, визначення положення ґрунтових вод в пісочно-гравійних відкладеннях.
 2. Проведення діагностичних та ремонтних робіт (“холодна” зварка) магістральних трубопроводів та резервуарних парків України без зупинки їх функціонування.
 3. Координація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт провідних центрів України з метою створення високоефективних методів та засобів діагностики та ремонту трубопроводів та резервуарів.
 4. Створення державної супутникової системи моніторингу об’єктів нафтогазових галузей України з метою запобігання аварій та катастроф.

Замовники:

 • Держкомнафтогазпром України;
 • Національне космічне Агентство України.

Виконавці:

 1. “УФІ” (м.Київ);
 2. Український науково-дослідний інститут природних газів (м.Харків);
 3. ВАТ “Науково-виробниче підприємство “Сатурн” (м.Київ);
 4. Науково-виробниче об’єднання “Славутич” (м.Київ);
 5. Науково-дослідний інститут “Елвіт” (м.Львів).

Керівник проекту: к.т.н. Сенченко Василь Васильович.

Вихідні дані: З ряду причин (з 35 301 км., що експлуатуються, магістральних газопроводів на 2000 р. 21,1% (7 500 км.) відпрацювали амортизаційний термін або мають недовговічне антикорозійне покриття з полімерної плівки холодного нанесення; велика кількість аварій та катастроф; величезні економічні та екологічні втрати, планування входження України до складу ЄС) вищезгадана діагностика є суворо обов’язковою для усіх без винятку організацій, що експлуатують об’єкти нафтогазових галузей. До цього часу внутрішньо трубну діагностику магістральних газопроводів України виконували фірми Німеччини, США, використовуючи своє обладнання та своїх фахівців. При цьому потреби ринку України задовольняються менш ніж на 20% через високу ціну (1875 … 3125 дол. США/км) та нести кування внутрішньо трубних розмірів з габаритними розмірами імпортних дефектоскопів.

Існуючі у світі технології контролю витоків газу пригодні тільки у разі великих витоків. В той же час малі витоки газу, які на поверхні землі ніяк не виявляються та можуть існувати роками, призводять до величезних економічних втрат (з деяких оцінок, реально виявлені 10 малих витоків газу на лінійній частині магістральних газопроводів Україні могли б призвести до економічних втрат в розмірі 1,074 млн. дол. США за рік при ціні 80 дол. США за 1000 м3).

Дорученням Кабінету Міністрів України від 30.10.1999 р. № 5181/53 була створена робоча група для проведення комплексного обстеження технічного стану магістральних нафтопродуктопроводів. Стан та заходи щодо забезпечення надійної та безпечної експлуатації об’єктів газового комплексу України неодноразово розглядались на урядовому рівні за участю фахівців зацікавлених міністерств та відомств, колегіях Держнафтогазпрому і були признані недостатніми (Рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 09.11.2000 р.).

Основні результати: На першому етапі виконання проекту (аванпроект) була налагоджена взаємодія виконавців проекту, виконані техніко-економічні обґрунтування вищезгаданих комплексів (див. Додаток), досліджені стан та проблеми їх розробки, виявлені зацікавлені організації в Україні та США.

Результати виконання аванпроекту “Крапля” розглядались та отримали позитивну оцінку провідних організацій України:

 1. Держкомнафтогазпрому України;
 2. АО “НАФТОПРОДУКТСЕРВІС”;
 3. Українського об’єднання “УКРНАФТОПРОДУКТ”;
 4. Національного космічного агентства України;
 5. АТ “Інститут Транспорту Нафти” (м.Київ);
 6. Інститут Європейської Безпеки та Конверсії (м.Київ);
 7. Державного акціонерного товариства “Придніпровські магістральні нафтопроводи” (м. Кременчук).

Були також отримані пропозиції від Інституту Нафти (American Petroleum Institute), м. Вашингтон, США та Інституту Досліджень Газу (Gas Research Institute), м. Чикаго, США щодо спільної розробки та впровадження в Україні комплексів діагностування магістральних трубопроводів.

За ініціативою та при активній участі президента ВА “Укрспілупаковка” Козака Анатолія Васильовича в нашій Федерації були започатковані роботи з питань управління твердими побутовими відходами (ТПВ), в тому числі тари та упаковки.

Перше знайомство фахівців “УФІ” з досвідом акціонерної компанії “Дуальна Система Німеччини” (м. Кельн) по організації та функціонуванню в містах Німеччини та країн ЄС системи збирання, сортування, переробки та утилізації ТПВ відбулося 25 серпня – 05 вересня 2000 р. в рамках навчання з курсу менеджменту при Торгово-Промисловій Палаті м. Лейпціг, яке з часом переросло в тісну співпрацю з провідними організаціями України та зарубіжжя.

Спільним рішенням Головного управління комунального і готельного господарств та туризму Київської держадміністрації та Федерації по сприянню міжнародному обміну природоохоронними технологіями – ІТUT е.V. (Німеччина) наша Федерація була визначена головною організацією з підготовки та проведення Міжнародного семінару “Екологічні проблеми переробки упаковки в Європі та в Україні” (в рамках Міжнародної науково-практичної виставки-семінару “Вторинна переробка упаковки та екологія”, 23-25 квітня 2002 р., м.Київ). Семінар мав велике значення для подальшого впровадження в Україні передових технологій та досвіду країн Європи з питань управління ТПВ, а головне – послужив “каталізатором” для об’єднання зусиль усіх зацікавлених кіл України (представників державної та законодавчої влади, науки, бізнесу, громадських організацій, промисловості, торгівлі). Діяльність “УФІ” з підготовки та проведення семінару отримала високу оцінку з боку заступника гендиректора Асоціації ІТUT е.V. п. В.Кульке та начальника Головного управління комунального і готельного господарств та туризму КМДА п. М.Шпарика.

Фахівці Федерації приймають активну участь в наукових та громадських дискусіях, підтримують ділові стосунки з представниками промисловості (Українська Пакувальна-Екологічна Коаліція УкрПЕК, м.Київ та інш.), Державної компанії “Укрекокомресурси” Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України, м. Київ, Асоціації міст України, м. Київ та багатьох інших зацікавлених організацій.

3.3 Економіка та інноваційний розвиток України

Цільовий проект “Стратегія розвитку економіки України по переборенню кризи та досягненню середньоєвропейських соціально-економічних показників” (шифр “Азимут”).

Мета: Обґрунтування концептуальних засад, розробка загальнонаціональної системи стратегічного планування та ефективного управління соціально-економічними процесами в Україні для забезпечення корінних змін в економіці, що дозволять вивести країну на шлях інноваційного розвитку.

Замовники:

 • Державний комітет з критичних технологій та інформатизації при Кабінеті Міністрів України;
 • Комісія з питань економічної політики та управління народним господарством Верховної Ради України.

Керівник проекту: Член Відділення інформатики НАН України, член-кореспондент НАН України, професор Гассанов Лев Гассанович.

Основні результати: На основі системного аналізу розроблені концептуальні засади стратегії розвитку економіки України, намічені шляхи вирішення існуючих в країні соціально-економічних проблем (див. Додаток). Результати виконання першого етапу проекту отримали позитивну оцінку комісій Верховної Ради України, провідних фахівців та вчених, розглядались на різних радах, в тому числі міжнародних, були опубліковані в пресі. Окремі результати увійшли в Програму “Україна – 2010″ , в “Національну Програму відродження України” та були використані при розробці Державної програми антикризових заходів.

Проект “Система комп’ютерного моделювання “Бюджет України”.

Мета та призначення: Багатофункціональна моделююча система “Бюджет України” призначена для розв’язання широкого кола задач бюджетного і фінансового прогнозування та макроекономічного аналізу в умовах перехідної економіки з метою підтримки рішень щодо розробки економічної політики держави.

Сутність: Продовження робіт, виконаних Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України у співпраці з науково-дослідними та вищими навчальними закладами економічного спрямування з моделювання макроекономічних процесів у перехідному періоді. Принципова новизна проекту полягає в одночасному розгляді дії декількох механізмів ціноутворення, властивих різним формам господарювання, та об’єднанні балансових і економетричних динамічних макромоделей у рамках імітаційного моделюючого комплексу. Це дає змогу застосувати системний підхід для аналізу процесів, що відбуваються у сферах виробництва та грошового обігу під час переходу до ринкової економіки.

Замовник: Робота виконана в ініціативному порядку.

Керівник проекту: д.ф.-м.н., проф. Михалевич Михайло Володимирович.

Основні результати:

 • Розроблені та досліджені моделі інфляційних процесів у перехідній (сильно монополізованій за галузевою ознакою) економіці. Їх аналіз дозволив визначити ті диспропорції між макроекономічними та міжгалузевими індикаторами, які найбільше впливають на зазначені процеси.
 • Побудовані та досліджені динамічні макромоделі економічних систем з монопсонічним ринком праці та частково конкурентним товарним ринком. Показано, що сукупний попит та пропозиція в таких системах або стабілізується на певному рівні без зростання, або змінюється циклічно, з тенденціями до загального спаду. Встановлено роль інфляційних процесів у формуванні зазначених циклів.
 • Розроблені та досліджені моделі кризових явищ у сфері грошового обігу за умов спаду в перехідній економіці. Показано, що за цих умов платіжна криза є прихованою формою інфляції витрат, викликаної структурно-технологічними диспропорціями.
 • На основі зазначених моделей та імітаційної моделі виконання держбюджету з використанням системного підходу створено моделюючий комплекс “Бюджет”. Структура комплексу та система моделей перехідної економіки приведені на мал. 1, 2 відповідно (див. Додаток).

Комплекс дозволяє:

 • прогнозувати виконання держбюджету;
 • досліджувати взаємний вплив структури держбюджету, головних нормативів оподаткування, тарифно-митної політики та динаміки макроекономічних показників;
 • прогнозувати (з галузевою деталізацією) динаміку цін, прибутки та витрати виробників і споживачів на поточний рік;
 • аналізувати короткострокові наслідки застосування різних підходів до керування цінами;
 • оцінювати вплив змін курсу валют на обсяги експорту, імпорту та внутрішнього виробництва найважливіших видів продукції;
 • прогнозувати обсяги та галузеву структуру неплатежів за визначеної динаміки цін;.
 • розроблено оптимізаційну міжгалузеву модель визначення раціональної структури експорту та імпорту в умовах обмеженості власних ресурсів та зовнішніх ринків збуту. Проведено розрахунки на реальних даних, що дозволили сформулювати пропозиції з удосконалення структури зовнішньоторговельних зв’язків України. Запропоновано та проаналізовано стохастичну модель зміни інвестиційних пріоритетів за змін доходності інвестицій та курсів обміну національної валюти;
 • розроблено систему галузевих моделей аналізу чинників, які впливають на експортний потенціал галузі. Проведені розрахунки дозволили сформулювати рекомендації щодо галузевої кредитно-фінансової, інноваційної та тарифно-митної політики.

Результати розробки були впроваджені у Комісії з питань бюджету Верховної Ради України, у наукових установах під час підготовки аналітичних матеріалів для органів виконавчої та законодавчої влади України, були опубліковані в 5 наукових публікаціях та апробовані на 6 міжнародних конференціях.

3. “УФІ” виконує в дійсний час перспективний проект “Аналіз можливих сценаріїв змін в українській економіці та потенційний вплив цих змін на розвиток космічної галузі” (шифр “Система-1У”) в рамках виконання “Плану заходів щодо забезпечення реалізації міжнародних зобов’язань України у сфері космічної діяльності на 2003 рік” та Державного Контракту №13-25/03 від 20.08.2003 (шифр “Система – 1″).

Мета.

 • Визначення ролі та значення космічної галузі в процесах економічного розвитку України.
 • Розробка прогнозу розвитку космічної галузі в контексті макроекономічних перетворень української економіки.
 • Проведення аналізу можливих ефектів від реалізації передбачуваних варіантів розвитку галузі на основі використання міжнародних методик.

Замовник. Національне космічне Агентство України.

Очікувані результати. В результаті виконання проекту будуть розроблені:

 • Рекомендації щодо забезпечення збалансованого розвитку космічної галузі з врахуванням необхідності вирішення загальнодержавних задач в контексті макроекономічних перетворень;
 • Перспективні варіанти науково-технічного та економічного розвитку галузі на середньострокову перспективу.

Протягом 2003 -2010 роківУФІ організувала, координувала та взяла участь у більш ніж 60 проектах і заходах, серед яких: 1. Відкриття Українсько-корейського центру інформаційних технологій в НТУ “КПІ” (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”) з Посольством Республіки Корея в Україні. 2. Установка програмного забезпечення та проведення майстер-класів в європейському проекті Tempus. 3. Обговорення проекту і перспектив співробітництва та розвитку мереж CISCO за участю НАТО. 4. Перевірка, адаптація програми ESATAN-TMS в НТУ “КПІ” з Німецького аерокосмічного центру, Німеччина. 5. Обговорення можливої співпраці в галузі розвитку та використання мікросупутників з Університету Токіо, Японія. 6. Обговорення областей співробітництва між НТУ “КПІ” та компанією Microsoft (США) та переробка Договору про співробітництво. 7. Обговорення другого етапу проекту «Створення і функціонування Національної програми більш чистого виробництва в Україні» по центру для створення екологічно чистого виробництва ЮНІДО в НТУ “КПІ”, та основних результатів поточних проектів ЮНІДО в регіонах України. 8. Участь у проведенні міжнародного семінару «Наукові дослідження НАТО за мир і безпеку”. 9. Презентація науково-дослідних проектів Українського науково-технічного центру „США – Канада”. 10. Участь у міжнародному семінарі «нанорозмірних матеріалів для електронної інтегрованої системи” за участю Дрезденського технічного університету, Німеччина. 11. Участь у засіданні Керівного комітету Українського науково-технологічного центру – УНТЦ 12. Обговорення співпраці з Elsevier Science &-технології, Нідерланди, за участю Асоціації «Інформатіо-Консорціум”. 13. Переговори з компанією «Hewlett-Packard», США, під «протоколом про наміри”. 14. Переговори з “Netkreker”, США, щодо концепції спільного навчального центру. 15. Участь у засіданні російсько-українського сегменту даних разом з Геофізичним центром РАН.

3.4 Міжнародна співпраця

Згідно рішень Третього засідання Українсько-кубинської міжурядової Комісії з питань торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва від 25 травня 1999 р., міжурядового Українсько-кубинського Протоколу узгодження від 27 березня 2000 р. та з ініціативи Українського молодіжного Чорнобильського фонду на основі “УФІ” була створена робоча консалтингова група з планування та розробки оптимальних схем кредитно-фінансових відносин між Республікою Куба та Україною, логістики товарних потоків, моніторингу інвестиційної привабливості регіонів та підприємств, прогнозування перспектив співробітництва у вищевказаних напрямках, узгодження законодавчих положень та нормативів зовнішньоекономічної діяльності (Фахівці нашої Федерації мають досвід участі в міжнародних проектах по залученню інвестицій, організації робіт по створенню спільних підприємств, широкі зв’язки із закордонними колегами, зокрема – експертами з проблем Республіки Куба та інших країн Латинської Америки, та спроможні провести об’єктивний без домінування відомчого підходу, аналіз ситуації, що склалась, та перспектив подальшого розвитку економічних відносин Україна-Куба).

Результати попередніх досліджень шляхів розвитку торгово-економічних відносин України та Республіки Куба були направлені в керівні органи України. Пропозиції щодо розширення торгово-економічних відносин Україна – Куба з залученням інших країн СНД були направлені Надзвичайному та Повноважному Послу Республіки Казахстан п. Чердабаєву Р.Т..

3.5 Популяризація результатів

3.5.1 Виставки, конференції, симпозіуми, конкурси, публікації

Результати науково-практичної діяльності “УФІ” були апробовані на вітчизняних та міжнародних конференціях, форумах, симпозіумах та публікаціях. Основні з них:

Конференції, семінари

 1. International Crimean Conference “National Systems of Social and Professional Adaptation of Longserved Ex-military Servicemen” (Україна, Крим, 1998 р.).
 2. Науково-практична конференція “Регіональні аспекти промислової політики” (м. Київ, 2002 р.).
 3. Міжнародна виставка та науково-практична конференція з питань управління відходами “Техноресурс – 2000″ (м. Київ, 2000 р.).
 4. Міжнародна науково-практична виставка-семінар “Вторинна переробка упаковки та екологія” (м. Київ, 2002 р.).
 5. Міжнародний семінар “Переробка вторинних ресурсів у Європі та в Україні” (м. Київ, жовтень, 2002 р.).
 6. The Fourth International Conference on Econometric Decision Models Constructing and Applying Objective Functions (ФРН, 2000 р.);
 7. MODEST 2002: Transition and Transformation: Problems and Models (Польща, 2002 р.);
 8. 12th Mіni-EURO Conference of the Association of European Operational Research Society (Бельгія, 2002 р.).
 9. 14th Mіni-EURO Conference “Human Centered Processes” (Люксембург, 2003 р.).
 10. XXIII Seminar on Stability Problems for Stochastic Models (Іспанія, 2003 р.).
 11. 18th International Symposium on Mathematical Programming (Данія, 2003 р.).
 12.  5-а Міжнародна наукова конференція по програмуванню UkrPROH’2004, (Київ, Україна, 2004).
 13.  Конференція “Надвисокі частоти і оптичні інформаційні технології”, спільно з “AMPEX”, США (Київ, Україна, 2004).
 14.  Участь у семінарі Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті (Київ, Україна, 2005).
 15.  Міжнародна конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” (Дніпропетровськ, Україна, 2005).
 16.  Міжнародна конференція «Проблеми інформатики та інформаційних технологій», присвячена 75-річчю академіка В. С. Михалевича (Київ, Україна, 2005).
 17.  5-а Міжнародна наукова конференція з програмування “УкрПРОГ-2006″, спільно з Інститутом програмних систем НАН України (Київ, Україна, 2006).
 18.  IV Міжнародна наукова конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” (MPZIS-2006) Дніпропетровськ, Україна.
 19.  Міжнародна конференція, присвячена 85-річчю видатного вченого, кібернетика і математика академіка В. М. Глушков, Київ, Україна, 11-13 вересня 2008.
 20.  XV Міжнародна конференція “Знання-Діалог-Solutions» KDS-2009 », Київ, Україна, 19-24 жовтня 2009.
 21.  Міжнародна наукова конференція «Штучний інтелект, інтелектуальні системи”, Кацивелі, Крим, Україна, 22-27 вересня 2009.
 22.  Міжнародна конференція «Методи оптимізації та обчислювальної техніки” – “Мережа науки”, Ялта, Україна, 2 – 5 серпня 2010 року.
 23.  Заключна конференція міжнародного проекту SCUBE-ICT VII Рамкової програми з питань інформації та комунікаційних технологій, Київ, Україна, 24.11. 2010.
 24.  Міжнародний симпозіум «XVI-а міжнародна конференція” Знання-Діалог-Рішення “, KDS-2010″, Київ, Україна, 06 – 11 вересня 2010 року.
 25.  10-а Міжнародна конференція “. Штучний інтелект багатопроцесорних обчислювальних систем – 2010″, Донецьк, Україна, 21-24 вересня 2010.
 26.  VII Міжнародна наукова конференція ІНФОРМАЦІЯ-2010: Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ в межах II Міжнародного форуму «Проблеми розвитку інформаційного суспільства», Київ, Україна, 23-25 листопада 2010.
 27. «Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики».  Лютий 2011 року
 28. «Методи оптимізації та проблеми дослідження складних об’єктів і процесів» 10 березня 2010 р.
 29. Міжнародна конференція ” Pseudo regular variation and generalized renewal processes” січень 2011
 30. V Міжнародна науково-технічна конференція ” Проблеми телекомунікацій 2011″  квітень
 31. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених ” Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики” . квітень 2011
 32. ІІІ Наукова конференція магістрів та аспірантів ” Прикладна математика та комп’ютинг”  квітень 2011
 33. Міжнародна науково-практична конференція ” Геометричне моделювання об’єктів, явищ, процесів” квітень 2011
 34. Науково-технічна конференція з питань створення сучасних телекомунікаційних систем і засобів аудіо-, відео- та кінотехніки квітень 2011
 35. VI Міжнародна наукова конференція ” Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій” травень 2011
 36. XI Міжнародна наукова конференція ” Інтелектуальний аналіз інформації” травень 2011
 37. 11-та міжнародна науково-технічна конференція ” Інтелектуальний аналіз інформації” травень 2011
 38. XIII міжнародна науково-практична конференція ” Системний аналіз та інформаційні технології” травень 2011
 39. Міжнародна науково-практична конференція ” Сучасні проблеми геометричного моделювання” червень 2011
 40. XIV Международная научно-техническая конференция ” Моделирование, идентификация, синтез систем управления” вересень 2011
 41. VІ науково-практична конференція ” Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення” жовтень 2011
 42. Міжнародна науково-практична конференція “Високо продуктивні обчислення” (” High Performance Computing” ). жовтень 2011
 43. IX Міжнародна науково-практична конференція ” Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” листопад 2011
 44. VI Всеукраинская научно-практическая конференция ” Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере” травень 2011

Публікації

 1. Рожен О. Наука парламентаріїв кормить?.. – Інтерв’ю з народним депутатом України Л. Супрун // Дзеркало тижня. – 1998. – № 32 (201). – С. 9.
 2. Кошлай Л.Б., Михалевич М.В., Сергиенко И.В. Моделирование процессов занятости и роста в переходной экономике //Кибернетика и системный анализ. -1999. – №3. – С.58-75.
 3. Михалевич М.В., Москаленко С.М. Економетричне моделювання експорту чорних металів з України.- Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи (зб.наук.праць).- Вип.4, част.1.- УАЗТ, Київ, 2000.- с.71-81.
 4. Михалевич М.В., Сергиенко И.В., Кошлай Л.Б. Моделирование внешнеэкономической деятельности в условиях переходной экономики //Кибернетика и системный анализ. -2001. – №4. – С.61-84.
 5. Mikhalevich, M., Koshlai, L. (2001), ‘Decision Support Multifunctional System “Ukrainian Budget”, in: ‘Construction and Applying Objective Functions’, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 510, pp.349-366.
 6. Белан Е.П., Михалевич М.В., Сергиенко И.В. Цикличность экономических процессов в системах с монопсоническим рынком труда //Кибернетика и системный анализ. – 2003. – №4. – С.24–39.

“УФІ” брала участь в конкурсі інвестиційних проектів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (квітень, 1998 р.) з проектом:

1. Назва проекту: виробництво та реалізація оптичних (перезаписуємих) дисків, сонячних перетворювачів, акумуляторів та чистих покриттів на основі аморфних матеріалів.

2. Стислий опис проекту:

2.1. Оптичні перезаписуємі диски DVD-RAM. Ємкість 2,6…17,0 Гбайт, продукція масового призначення, універсальні (запис відео-, оперативної та архівної інформації, мультимедіа, компьютерні програми, енциклопедії…). Нове покоління DVD-RAM дисків в найблищі роки стане одним з найбільш привабливих та перспективних продуктів, випускаємих світовою промисловістю. Україна має передумови входження до міжнародного консорціуму найбільших виробників DVD-RAM дисків (Hitachi, Kodak, MEI, Philips, Mitsubishi, Pioneer, Sony, Thomson, Toshiba, JVC) .

2.2. Сонячні перетворювачі. Обсяг виробництва 75…100 МВт, напруга від 12 до 400 В, КПД 14%, ефективність 800 Вт/кг, 140 Вт/м2, 1000 кВт/м3 (зниження ефективності за 20 років < 5%), напруга пробою > 1000 В, стійкі до протонного опромінювання (в 100 разів краще звичайних), висока стійкість до дії метеоритів, технологічні при складанні.

2.3. Індустріальні акумулятори. Екологічно чисте виробництво. Вартість при серійном виробництві < 150$/кВт/год. Область використання: накопичувачі енергії, стартові акумулятори, авіація, зв’язок, комп’ютери, інформаційні системи, аудіо- та відеотехніка, енергоустановки, електромобілебудування, сільгоспмашинобудування з електроприводом.

2.4. Чисті покриття. Упаковка лікарських препаратів та харчових продуктів – це якість, термін зберігання та зовнішній вигляд товару. Покриття на основі аморфного кремнію забезпечують кращі в світі споживчі властивості цих матеріалів. Виробництво екологічно чисте та безпечне (вакуумне напилення), технологія Rol-to-Rol з продуктивністю до 40 млн. м2/рік з однієї установки. Найбільш низька дифузія парів води та кисеня, низька собівартість (3,1 цента/м2). Вихідний матеріал: напружений поліестер (Японія). Обсяг ринку України практично необмежений.

Найменування Опт. диски Сонячні батареї Акумулятори Чисті покриття
Типи, параметри DVD-RAM 2,6-17Гбайт плівкова гнучка основа Металгідрідні1,5-250 Агод. Напружений поліестер з покриттям
Обсяг виробництва в рік 2 млн.шт. 100 МВт 540 МВт 40 000 000 м2
Виробничій персонал, чол. 42 244 486 6
Виробничі площі, м2 860 5000 27000 500
Обсяг інвестицій, млн. $ 24,950 90,0 35,0 4,6
Початковий обсяг продаж за рік, млн. $ 37,4-70,0 80,0 150-200 5,0
Обсяг світового ринку в рік, млрд. $ 42-52 5,0 21,5 3,0

3. Інвестиційний вид діяльності: виробництво та реалізація, в т.ч. мультимедіа.

4. Спосіб залучення інвестицій: залучення кредитних коштів та спільна діяльність.

5. Тип інвестиційного проекту: освоєння нового продукту.

6. Потенційні споживачі: внутрішній та зовнішній ринки. Є предконтрактні домовленості з фірмами ECD ( Детройтська автомобільна корпорація, CША), HI-COM (ФРГ) на спільну реалізацію виробленої продукції.

7. Загальний обсяг інвестування: 220,7 млн. $, в т. ч. внесок української сторони 66,2 млн. $ у вигляді виробничих площ, обладнання, теплоенергозабезпечення, сировини, транспорту, персоналу, зв’язку, правового захисту, банківських гарантій, державної підтримки. Потреба в інвестуванні з боку партнерів 154,5 млн.$. Термін окупності по кожному виробу не більше 3,5 років з моменту запуску технологічної лінії в Україні .

8. Забезпеченість проекту: ліцензійне забезпечення 100%, виробнича інфраструктура 90%, технологічне обладнання 0%.

9. Готовність проекту до передачі в виробництво: 80%.

10. Інші дані про проект: аморфні напівпровідники – це “прорив” на якісно новий технологічний рівень з мінімальним економічним ризиком. Д. Бернштейн, ” Нью-Йорк Таймс”, 1982 р.: “Залишаються невирішеними дві проблеми: як підняти економічність та КПД сонячних батарей та як створити економічно вигідний спосіб консервації енергії на період заходу сонця. Обидві проблеми вимагають технологій найвищого рівня. …Кожен, хто зможе вирішити ці проблеми, стане володарем безмежного багатства…”. Сьогодні ці дві проблеми вирішені (див.п.2.2, 2.3).

11. Стисла характеристика підприємства: УФІ об’єднує науково-технічний та виробничий потенціал 20 профільних інститутів Національної Академії наук та виробничих підприємств України і спеціалізується на розробці та випуску високотехнологічної наукоємної продукції.

12. Керівник проекту – к.т.н. Юрко Володимир Володимирович

3.5.2 Доповіді та наради з представниками урядових та законодавчих органів України

“УФІ” виконує значну громадську роботу з її основних напрямків діяльності шляхом проведення нарад (або участі фахівців Федерації у роботі нарад), підготовки відповідних доповідних записок керівним органам влади України, громадським та політичним організаціям, організації обговорення актуальних для України питань широким колом фахівців. Серед цих заходів можливо підкреслити наступні:

 1. Нарада у Міністра фінансів України з питань макроекономічного прогнозування та розробки засобів моделювання бюджету України (27 квітня 1999 р.).
 2. Доповідна записка Голові Адміністрації Президента України з пропозиціями щодо інформаційного забезпечення підсистеми підтримки прийняття рішень на рівні органів місцевого самоврядування, як складової “Системи інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади” (Указ Президента України від 14.07.2000 р. №887/2000), вих. № 5/11 від 21.11.2000 р.
 3. Розширене засідання Комітету підприємців базових галузей промисловості при Торгово-промисловій палаті України (м. Київ, грудень 2001р.). Пропозиції щодо усунення перепон у законодавстві України відносно управління переробкою використаних упаковок на базі нових технологій та його адаптації до європейського законодавства були направлені в Комітет. 4. Виїзне засідання Комітету з питань бюджету Верховної Ради України в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (квітень 1999 р.) з питань макроекономічного прогнозування ВВП, розвитку та впровадження комплексу комп’ютерного моделювання “Бюджет України”, дослідження з його допомогою проекту держбюджету на 2000 рік та розробок пропозицій щодо вдосконалення податкової системи.

 

4. ПІДСУМКИ

4.1 Успіхи

За звітний період 1998-2002 рр. “УФІ” виконала (або приймала участь у виконанні) більше, ніж 12 проектів із загальним обсягом фінансування 1500 тис. грн., підготувала та провела декілька важливих нарад з керівними органами влади, громадськими та політичними організаціями, діловими колами України, започаткувала тісне співробітництво з фірмами Німеччини, США, Польщі, Угорщини, Росії, Республіки Казахстан.

Результати проектів отримали позитивну оцінку їх Замовників, розглядались на 17 міжнародних та вітчизняних конференціях, семінарах, були впроваджені в державних, акціонерних та приватних організаціях і підприємствах. Основними з них є:

 1. 1. Розроблені та частково впроваджені в Державну інформаційно-аналітичну систему Президента України та органів державної влади підсистеми:
  • моделювання взаємодії дійсних адміністративних органів державної, галузевої та регіональної влади та їх складових;
  • прийняття рішень;
  • інформаційно-аналітичної підтримки в різних галузях предметної діяльності;
  • інформаційної підтримки на рівні адміністративної одиниці;
  • захисту датазалежних комп’ютерів від наслідків комп’ютерної проблеми 2000 року.
 2. Виконано ряд проектів, спрямованих на реалізацію Державної геоінформаційної системи України.
 3. Проведена експертиза бізнес-пропозицій фірми ECD (місто Трой, штат Мічиган, США) щодо спільного виробництва в Україні нікель-металогідридних акумуляторів та фотоелектричних перетворювачів на аморфному кремнію. Її висновки та обґрунтування були направлені до Кабінету Міністрів України. Окремі результати експертизи суттєво допомогли українським фахівцям при переговорах з представниками комерційної фірми Японії щодо експорту до Японії вітчизняного графіту.
 4. На основі системного аналізу розроблені концептуальні положення стратегії розвитку України, намічені шляхи вирішення існуючих в країні соціально-економічних проблем.
 5. Розвинуто та удосконалено моделюючий комплекс “Бюджет України”, що дало змогу застосувати системний підхід для аналізу процесів в умовах перехідної економіки. Результати роботи впроваджені у Комісії з питань бюджету Верховної Ради України.
 6. Організовано та проведено Міжнародний семінар “Екологічні проблеми переробки упаковки в Європі та в Україні” (в рамках Міжнародної науково-практичної виставки-семінару “Вторинна переробка упаковки та екологія”, 23-25 квітня 2002 року, м. Київ, який має велике значення для подальшого впровадження в Україні передових технологій та досвіду країн Європи з питань управління твердими побутовими відходами, для об’єднання усіх зацікавлених кіл України.
 7. Останнім в переліку, а по значимості – основним, на наш погляд результатом, є збереження та розвиток дієздатності “УФІ” в умовах занепаду економіки, науки та наукоємних галузей України.

4.2 Невдачі та їх аналіз

На протязі звітного періоду Федерація зіткнулась з рядом перепон фінансового та організаційного характеру, що не дозволило вирішити заплановані задачі в повному обсязі. У тому числі:

 1. Роль Федерації, у створенні цілісної інформаційної інфраструктури України була недостатньою.
 2. Припинення робіт зі створення стратегії розвитку України по досягненню середньоєвропейських соціально-економічних показників, як основи загальнонаціональної програми відродження України.
 3. Незавершеність проекту “Крапля” в частині практичного створення апаратури технічного діагностування магістральних продуктопроводів та нафтопаливних резервуарів.
 4. Неотримання інвестицій ЄБРР для виконання проекту “Виробництво та реалізація оптичних (перезаписуємих) дисків, сонячних перетворювачів, акумуляторів та чистих покриттів на основі аморфних матеріалів”.

Причин цих невдач:

 • розпорошеність зусиль фахівців Федерації на виконання великої кількості проектів (у т.ч. незначних), відсутність концентрації на досягненні стратегічних цілей та задач;
 • відсутність обігових коштів, потрібних для “розкрутки” довготермінових проектів зі значними обсягами фінансування;
 • колишній статус Федерації як госпрозрахункової організації, а не безприбуткової громадської, не дозволяє отримувати гранти більшості Європейських фондів;
 • наглядова та науково-технічна Ради Федерації працювали неперіодично, річні звіти Дирекції розглядались, як правило, в робочому порядку без детального аналізу.

4.3 Перспектива

Стратегічними цілями Федерації на майбутнє повинні бути:

 1. Концентрація зусиль на вирішенні питань інформатизації України, зокрема:
  • розширення системи навчання комп’ютерній грамотності за європейськими стандартами на усі регіони України;
  • Сприяння розробці та валідації міжнародних стандартів в галузі інформатики;
  • Поширення інформатики в усі галузі економіки України.
 2. Активізація зусиль в напрямку установлення постійних контактів та спільної роботи з провідними міжнародними центрами, об’єднаннями, фондами, форумами в сфері інформатики, системного аналізу економічних перетворень, екології.

Задачі Федерації на найближчий час:

 1. Визначення нових (та коригування старих) стратегічних цілей та задач.
 2. Оновлення уставних документів, складу засновників, членів та керівних органів Федерації, виходячи з нових стратегічних цілей.
 3. Вирішення проблеми з приміщенням, офісним обладнанням, фінансуванням дирекції.
 4. Відображення результатів діяльності Федерації та перспектив розвитку (перш за все в мережі Інтернет).

5. ОСНОВНІ ВИКОНАВЦІ РОБІТ

 1. Бабаєв Вадим Васильович, д.т.н., зав. відділом ДП УКРНДІГАЗ.
 2. Бобовкін Віктор Тихонович – Віце-президент Науково-дослідного інституту прикладних інформаційних технологій, віце-президент “УФІ”.
 3. Богорош Олександр Терентійович, д.т.н., Головний спеціаліст МОН України.
 4. Бодачевський Федір Андрійович, головний фахівець Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАНУ.
 5. Васюхін Михайло Іванович, д.т.н., директор Міжнародного центру з інноваційних та інформаційних технологій.
 6. Венгер Євген Федорович, член-кор. НАНУ, заст. директора ІФН НАНУ.
 7. Веселовський Роман Олександрович, д.т.н., зав. відділом ІХВМС НАНУ.
 8. Волкович Віктор Леонідович, д.т.н., зав. відділом ІК НАНУ.
 9. Гассанов Лев Гассанович, член-кор. НАНУ.
 10. Єгоров Ігор Юрійович, к.е.н., зав. відділом ЦДПІН НАНУ.
 11. Згуровський Михайло Захарович – Ректор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, віце-президент “УФІ”.
 12. Козак Анатолій Васильович, президент ВА “Укрспілупаковка”.
 13. Куксенко Сергій Петрович, к.х.н., с.н.с. ІОНХ НАНУ.
 14. Маліцький Борис Антонович, д.е.н., проф., директор ЦДПІН НАНУ.
 15. Михайлевич Михайло Володимирович, д.ф.-м.н., зав. кафедрою Української академії зовнішньої торгівлі Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України.
 16. Палагін Олександр Васильович, член-кор. НАНУ, заст. директора ІК НАНУ, віце-президент “УФІ”.
 17. Присяжний Віталій Дем’янович, член-кор. НАНУ, директор Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАНУ.
 18. Прокоф’єв Валентин Якович – Президент Науково-дослідного інституту прикладних інформаційних технологій.
 19. Резцов Віктор Федорович, член-кор. НАНУ, зав. Відділення Інституту електродинаміки НАНУ.
 20. Родіонов Валерій Євгенович, д. ф.-м. н., зав. відділом ІФН НАНУ.
 21. Сенченко Василь Васильович, к.т.н., генеральний директор “УФІСА”.
 22. Сергієнко Іван Васильович, акад. НАНУ, директор ІК НАНУ, Президент “УФІ”.
 23. Сидоренко Володимир Іванович, к.ф.-м.н., Вчений секретар Відділення інформатики НАНУ.
 24. Слива Валентин Васильович, к.т.н., Головний конструктор НВО “Славутич”.
 25. Созінов Олексій Олексійович, акад. НАНУ, УААН, РАСНГ.
 26. Солдатенко Леонід Михайлович, к.т.н., директор філії “ПроМІС” державного підприємства “НДІ Мікроприладів”.
 27. Соловйов В’ячеслав Павлович, к.т.н., заст. директора ЦДПІН НАНУ.
 28. Солонін Юрій Михайлович, член-кор. НАНУ, зав. відділом ІПМ НАНУ.
 29. Стадник Анатолій Володимирович, к.т.н., директор НВФ “РОСТ”.
 30. Ткаченко Віктор Федорович, к.т.н., директор НДІ “Елвіт”.
 31. Холодов Віктор Іванович, к.т.н., с.н.с. ДП УКРНДІГАЗ.
 32. Шмирьова Олександра Миколаївна, к.т.н., зав. лабораторією КНТУ “КПІ”.
 33. Юрко Володимир Володимирович, к.т.н., директор ГКСБ АП.