Статут

 

Затверджено

Загальними зборами

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ІНФОРМАТИКИ”

Протокол № 22/12/17 від “22″ грудня 2017 р.

 

 

 

С Т А Т У Т

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗААЦІЇ

“УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ІНФОРМАТИКИ”

 

Ідентифікаційний код 33440063

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

м. Київ – 2017 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ІНФОРМАТИКИ”  (надалі –  Федерація) є громадським об’єднанням, яке об’єднує громадян України на основі добровільності та єдності їх інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Федерація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про громадські об’єднання”, чинним законодавством та цим Статутом.

1.3. Федерація  створена на невизначений термін і діє на основі принципів добровільності; самоврядності; вільного вибору території діяльності; рівності перед законом; відсутності майнового інтересу їх членів (учасників); прозорості, відкритості та публічності.

1.4. У своїй діяльності Федерація є незалежною від державних, політичних, громадських, приватних Федерацій та установ.

1.5. Федерація набуває статус юридичної особи з моменту державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України, може володіти відокремленим майном, мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, у тому числі, валютні, печатки та штампи, власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.6. Федерація від свого імені укладає правочини, набуває майнових та немайнових прав, несе зобов’язання, виступає позивачем та відповідачем у судах.

1.7. Федерація є недержавною.

1.8. Федерація відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення за вимогами кредиторів.

1.9. Федерація утворена та зареєстрована в порядку, визначеному Законом України “Про громадські об’єднання”.

1.10. Повне  найменування Федерації українською мовою:

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ІНФОРМАТИКИ”;

1.11. Скорочене найменування Федерації українською мовою:

ВГО “УФІ”.

 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою діяльності є сприяння просуванню інформатики у науково-дослідну діяльність та освіту, її застосуванню та підвищенню рівня знань у цій галузі; сприяння створенню в Україні сучасної інформаційної інфраструктури з розгалуженою мережею інформаційних зв’язків і розподіленими системами обробки даних та захист спільних інтересів членів Федерації.

2.2. Завданнями та напрямками діяльності Федерації є:

-        участь у залученні громадськості до отримання знань у використанні сучасних інформаційних технологій; інформування громадськості про проблеми інформатики та її вплив на розвиток суспільства;

-        сприяння в забезпеченні методами системного аналізу, необхідними засобами обчислювальної техніки та автоматизації;

-        участь у просуванні інформатики в науково-дослідну діяльність, в освіту;

-        сприяння координації роботи щодо розвитку інформаційних технологій та програмного забезпечення;

-        сприяння розвитку кадрового потенціалу навчальних та наукових установ;

-        підтримка осіб, що працюють у галузі інформатики, їхньої професійну діяльність;

-        підтримка молодих кадрів, включаючи орієнтування конкурсантів у галузі інформатики та виступ з пропозиціями щодо представлення їх до нагород;

-        підтримка жінок, які займаються інформатикою;

-        сприяння новим інформаційним технологіям навчання;

-        сприяння підвищенню рівня комп’ютерної грамотності населення;

-        участь в організації конференцій, фестивалів, сесій, семінарів, доповідей, з метою просування інформатики;

-        надання допомоги членам Федерації у виданні та просуванні публікацій;

-        сприяння розробці норм та стандартів у сфері інформатики;

-        участь у створенні інформаційного автоматизованого банку даних, що містить науково-технічну та іншу інформацію з усіх питань діяльності Федерації;

-        запрошення до України та направлення за кордон за рахунок Федерації та її відокремлених підрозділів іноземних громадян та громадян України для реалізації програм та проектів Федерації, проходження стажування в українських та іноземних наукових установах та громадських організаціях;

-         здійснення міжнародних зв’язків з державними, науковими та громадськими організаціями зарубіжних країн, окремими зарубіжними громадянами з питань, що відносяться до статутної діяльності Федерації; співпраця з українськими та міжнародними організаціями щодо розвитку інформатики;

-        забезпечення організаційно-методичного, наукового та інформаційно-технічного супроводження програм різного рівня в галузі інформатики, проведення експертиз і конкурсів для інноваційних проектів та науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт в галузі інформатики;

-        здійснення видавничої діяльності шляхом створення видавництв; заснування засобів масової інформації для виконання статутних завдань.

2.3.Для здійснення цілей та завдань Федерація має право:

-        представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

-        вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

-        звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

-        одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

-        брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

-        проводити мирні зібрання;

-        на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

-        підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Федерації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

-        засновувати засоби масової інформації;

-        укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Федерації;

-        одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Федерації;

-        здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;

-        відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

-        розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

-        організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

-        здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

-        здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

-        вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

-        обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

-        мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

-        брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

-        створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми;

 

 

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ФЕДЕРАЦІЇ

3.1. Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, які поділяють мету та завдання Федерації, визнають цей Статут, беруть активну участь у вирішенні завдань Федерації та сплачують членські внески.

3.2. Прийняття нових членів в Федерацію здійснює Правління Федерації протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня надходження письмової заяви від того, хто вступає.

3.3. Під час вступу до Федерації особа сплачує вступний внесок, розмір якого визначається Радою Федерації і затверджується Загальними зборами.

3.4. Підставами для позбавлення членства у Федерації є:

3.4.1. порушення вимог цього Статуту;

3.4.2. невиконання рішення органів управління Федерації;

3.4.3. заподіяння матеріальної шкоди Федерації або його членам, завдання шкоди репутації Федерації;

3.4.4. несплата членських внесків.

3.5. Припинення членства в Федерації відбувається:

3.5.1. на підставі письмової заяви члена Федерації;

3.5.2. за рішенням Правління Федерації за порушення положень Статуту Федерації;

3.5.3. внаслідок припинення діяльності Федерації;

3.5.4. внаслідок смерті члена Федерації.

3.6. Членам Федерації, у випадку припинення їх членства в Федерації, сплачені ними вступні та членські внески не повертаються.

3.7. В Федерації фізичні особи можуть набувати почесного (асоційованого) членства. На почесних членів розповсюджуються ті ж норми, щодо їх обрання, виключення, прав та обов’язків, що передбачені цим Статутом для членів Федерації, окрім права брати участь в голосуванні на Загальних зборах Федерації. Пропозиції та думки почесних членів висловлені на Загальних зборах носять дорадчо-рекомендаційний характер.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ

4.1. Член Федерації має право:

4.1.1. обирати та бути обраним до органів управління Федерації;

4.1.2. брати участь у діяльності Федерації;

4.1.3. звертатися до будь-яких органів Федерації;

4.1.4. вносити в органи управління Федерації пропозиції стосовно діяльності Федерації та брати участь в їх здійсненні;

4.1.5. отримувати інформацію про діяльність Федерації від її посадових осіб;

4.1.6. відкрито обговорювати на засіданнях Загальних зборів питання діяльності Федерації, обґрунтовувати і відстоювати свою думку у межах прийнятого регламенту, брати участь в ухваленні рішень, що стосуються діяльності Федерації.

4.1.7. вийти з Федерації без пояснення мотивів виходу.

4.2. Член Федерації зобов’язаний:

4.2.1. дотримуватися вимог Статуту та виконувати рішення Загальних зборів, Правління Федерації та Ради Федерації прийняті в межах їх компетенції;

4.2.2. виконувати обов’язки та доручення, покладені на нього керівними органами Федерації;

4.2.3. сплачувати членські внески.

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

5.1. Органами управління і контролю Федерації є:

5.1.1. Загальні збори.

5.1.2. Президент та Правління.

5.1.3. Рада Федерації.

5.1.4. Опікунська Рада.

5.1.5. Дирекція.

5.1.6. Контрольно-ревізійна комісія.

5.2. До  структури Федерації, на момент внесення змін до статуту, входять наступні відокремлені підрозділи, із статусом юридичної особи, які зареєстровані у встановленому законом порядку:

5.2.1 Відокремлений підрозділ «ВГО «УФІ» при Сумському державному технічному університеті,

5.2.2. Відокремлений підрозділ «ВГО «УФІ» при Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”,

5.2.3. Відокремлений підрозділ «ВГО «УФІ» при Одеському національному політехнічному університеті,

5.2.4. Відокремлений підрозділ «ВГО «УФІ»  при Національному університеті “Львівська політехніка”

5.2.5. Відокремлений підрозділ «ВГО «УФІ» при Житомирському державному технологічному університеті

5.2.6. Відокремлений підрозділ «ВГО «УФІ»  при Закарпатському державному університеті,

5.2.7. Відокремлений підрозділ «ВГО «УФІ» при  Херсонському національному технічному  університеті,

5.2.8. Відокремлений підрозділ «ВГО «УФІ» при Вінницькому національному технічному університеті.

5.2.9. Відокремлений підрозділ «ВГО «УФІ» при Національному гірничому університеті України,

5.2.10. Відокремлений підрозділ «ВГО «УФІ»  при Харківському національному університеті радіоелектроніки.

5.2.11. Відокремлений підрозділ «ВГО «УФІ»  при Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України.

5.2.12. Відокремлений підрозділ «ВГО «УФІ»  при Запорізькому національному технічному університеті.

5.2.13. Відокремлений підрозділ «ВГО «УФІ»  при Тернопільському національному економічному університеті.

5.2.14. Відокремлений підрозділ «ВГО «УФІ» при Національному університеті водного господарства та природокористування.

5.2.15. Відокремлений підрозділ «ВГО «УФІ» при Полтавському університеті економіки і торгівлі.

5.3. Порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед його членами.

5.3.1. Органи управління та контролю Федерації зобов’язані звітувати перед членами Федерації у частині покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Федерації на щорічних чергових Загальних зборах.

5.3.2.      Звіт готує Президент Федерації, в якому відображаються такі питання:

- аналіз виконання Федерацією, у тому числі її відокремленими підрозділами, основних завдань;

- аналіз виконання річного плану Федерації, позитивні та негативні явища під час його виконання;

- чисельність Федерації, залучення нових членів та створення відокремлених підрозділів Федерації;

- фінансова діяльність Організації, використання коштів, що поступили на рахунок Федерації з метою виконання статутних завдань Федерації;

- порівняльній аналіз діяльності та рейтинг відокремлених підрозділів Федерації;

- основні завдання Федерації та її відокремлених підрозділів на наступний рік.

5.4. Президент Федерації має у 30-денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Федерації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

5.5.  Органи управління та контролю Федерації мають забезпечити для членів Федерації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснені статутні завдання. Доступ до інформації забезпечується, зокрема, шляхом відповідей на запити членів Федерації, щодо діяльності органів управління та реалізації статутних завдань. Відповіді на такі запити повинні бути надані не пізніше, ніж у місячний термін в письмовій чи електронній формі.

 

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

6.1. Загальні збори є вищим керівним органом Федерації, який щорічно скликається Президентом Федерації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності.

6.2. Дата, час і місце проведення Загальних зборів, їх порядок денний доводяться до відома членів у письмовій формі за тридцять календарних днів до дати проведення Загальних зборів.

6.3. До завдань та повноважень Загальних зборів належить:

6.3.1. затвердження Статуту Федерації та змін до нього;

6.3.2. заслуховування доповіді Правління в особі Президента про фінансовий рік, що минув;

6.3.3. заслуховування річних звітів, звільнення від обов’язків Правління, Ради Федерації та Дирекції на підставі доповіді про аудиторську перевірку;

6.3.4. обрання Президента та віце-президентів Федерації;

6.3.5. обрання членів Контрольно-ревізійної комісії на період поточного фінансового року;

6.3.6. заслуховування проекту бюджету на наступний рік;

6.3.7. поповнення попереднього списку кандидатів на посади до Ради Федерації, які будуть обіймати їх в результаті голосування бюлетенями, та визначення остаточного списку кандидатів на поточний рік;

6.3.8. призначення комісії з визначення кандидатів для голосування бюлетенями на наступний рік; остання складає попередній список обраних за допомогою голосування бюлетенями кандидатів, які заступають на посади у Раді Федерації;

6.3.9. обрання виборчого комітету для проведення голосування бюлетенями на поточний рік;

6.3.10. визначення місця та часу проведення чергових Загальних зборів;

6.3.11. визначення розміру членських внесків на кожний наступний рік;

6.3.12. прийняття рішення про припинення діяльності Федерації шляхом її реорганізації або саморозпуску.

6.3. Загальні збори вважаються правомочними за наявності не менше 2/3 членів Федерації або їх уповноважених представників, а якщо на Загальних зборах приймається рішення щодо внесення змін до Статуту, відчуження майна Федерації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Федерації, та про припинення діяльності Федерації шляхом саморозпуску або реорганізації Федерації  – за наявності не менш як 3/4 голосів членів Федерації, інші рішення на Загальних зборах приймаються більшістю голосів присутніх членів Федерації.

6.3.1. Спосіб голосування визначається Загальними зборами, при цьому голосування можливе, у тому числі, шляхом використання засобів зв’язку, телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку, а також факсограмою або електронною поштою.

6.4. Позачергові Загальні збори скликаються з ініціативи Правління Федерації, Президента Федерації або на вимогу не менше 10% членів Федерації. Президент Федерації повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів не пізніше, ніж за 2 (два) місяці до дня їх проведення. У разі неможливості забезпечити особисту присутність на Загальних зборах член Федерації має право участі шляхом он-лайн зв’язку через мережу Інтернет або іншими засобами зв’язку. При участі члена Федерації на Загальних зборах шляхом он-лайн зв’язку через мережу Інтернет або іншими засобами зв’язку останній зобов’язаний особисто підтвердити своє рішення письмовою заявою протягом десяти робочих днів з моменту проведення Загальних зборів.

6.5. Якщо Загальні збори відхиляють пропозицію Правління або Ради Федерації, то, з метою прийняття рішення, Правління або Рада Федерації можуть представити протягом шести місяців відповідну пропозицію з обґрунтуванням на голосування за допомогою поштових листів або за допомогою електронної пошти усім членам. Пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї проголосує проста більшість членів Федерації від кількості тих членів, які брали участь у голосуванні.

6.6. Запрошення на Загальні збори здійснюється в письмовій формі шляхом повідомлення в інформаційному органі Федерації, із зазначенням порядку денного, не пізніше, ніж за чотири тижні до дня проведення Загальних зборів.

6.7. Про перебіг будь-яких Загальних зборів складається протокол із зазначенням прийнятих рішень і результатів голосування, який підписується головуючим на Загальних зборах та секретарем Загальних зборів, і публікується в інформаційному органі Федерації для ознайомлення з ним членів Федерації.

 

7. ПРЕЗИДЕНТ ТА ПРАВЛІННЯ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

7.1. Президент очолює Федерацію, представляє її інтереси за межами Федерації і, за взаємною згодою з Правлінням, керує діяльністю Федерації.

7.2. Завданнями Президента є:

- підготовка засідання Правління, Ради Федерації та Загальних зборів;

- ведення засідань та забезпечення виконання прийнятих на них рішень Дирекцією.

7.3. Президент обирається Загальними зборами з числа членів Федерації шляхом відкритого голосування членів Федерації. Термін перебування Президента на посаді становить три роки. Понад цей термін Президент залишається на посаді до початку виконання своїх обов’язків наступним обраним Президентом.

7.4. Одна і та сама особа не може обіймати посаду Президента Федерації у безпосередній послідовності більше двох разів.

7.5. У разі відсутності Президента представляти Федерацію буде член Правління, який обіймає посаду Віце-президента. У разі передчасного вибуття Президента член Правління, який обіймає посаду Віце-президента, і якого було обрано максимальною кількістю голосів, бере на себе усі права та обов’язки Президента на поточний термін повноважень.

7.6. Після закінчення терміну повноважень Президент стає членом Опікунської Ради і за дорученням Правління бере на себе представницьку діяльність на термін перебування на посаді наступного обраного Президента.

7.7. Правління є головним органом Федерації, який складається з Президента і трьох Віце-президентів.

7.8. Віце-президенти обираються Загальними зборами на термін, що дорівнює терміну повноважень Президента.

7.9. Правління має наступні повноваження:

- розробляє директиви щодо роботи Федерації;

- призначає та відкликає Дирекцію;

- призначає членів Опікунської Ради;

- призначає членів представництва Федерації,  при вітчизняних та закордонних об’єднаннях або інших органах національного та міжнародного рівня;

- затверджує положення відокремлених підрозділів зі статусом юридичних осіб;

- приймає рішення про створення юридичних осіб (товариств, підприємств) відповідно до чинного законодавства України;

- затверджує ескізи печатки, штампів та символіки Федерації,

- офіційної нагородної та пам’ятної атрибутики, сувенірної продукції Федерації,

- приймає рішення по скаргах щодо прийому або виключення членів Федерації;

- до компетенції Правління також відносяться будь-які додаткові питання щодо діяльності Федерації, які не передані цим Статутом іншим органам Федерації.

7.10. Крім Президента, інтереси Федерації, за її межами мають право представляти будь-які два Віце-президента Федерації, які наділяються такими повноваженнями за рішенням Правління.

7.11. Усі члени Правління мають бути членами Федерації, вони працюють на громадських засадах.

7.12. Правління збирається не менше чотирьох разів протягом одного фінансового року. Воно є правомочним, якщо присутні хоча б Президент та один з Віце-Президентів Правління.

7.12. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів. У разі рівного числа голосів при голосуванні, вирішальне значення має голос Президента.

7.14. Правління приймає регламент, в якому чітко визначено компетенцію окремих членів Правління; регламент має бути затверджений Радою Федерації.

7.15. Між засіданнями Правління може приймати рішення в письмовому вигляді обіговим способом, при якому усі члени Правління повинні мати можливість висловити свою точку зору; письмовий спосіб може бути замінений електронним за умови достатнього підтвердження документами.

7.16. Президент та інші члени Правління можуть бути відкликані Радою Федерації. Відкликання може здійснюватись тільки з поважних причин. Воно вимагає двох третин голосів членів Ради Федерації, які мають право голосу. Члени Правління, щодо яких проводиться голосування про відкликання, участі в такому голосуванні не приймають.

 

8. РАДА ФЕДЕРАЦІЇ, ЇЇ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

8.1. Рада Федерації є дорадчим органом при Правлінні та складається з:

8.1.1. чотирьох членів Правління;

8.1.2. дванадцяти членів Федерації, яких обирають на Загальних зборах, з яких один повинен представляти в Федерації осіб, що навчаються;

8.1.3. голови Опікунської Ради;

8.1.4. особи, відповідальної за діяльність інформаційного органу Федерації;

8.1.5. директора Дирекції.

8.2. Члени Ради мають бути членами Федерації; вони працюють на громадських засадах.

8.3. За пропозицією Правління Рада Федерації може приймати рішення про надання представникам інших громадських організацій місця та голосу в Раді Федерації.

8.4. Термін перебування на посаді обраних членів Ради Федерації починається відповідно з року, який слідує за виборами, і складає три роки; вони можуть бути переобрані у безпосередній послідовності тільки один раз.

8.5. Комісія з визначення кандидатів, призначена Загальними зборами, пропонує органам управління Федерації та всім членам робити пропозиції щодо призначення на посади до Ради Федерації в термін, який визначила комісія.

8.6. У разі передчасного вибуття обраного члена Ради Федерації, який не є членом Правління, до закінчення повноважень відповідної Ради Федерації, Правління призначає на його місце іншу особу з числа членів Федерації.

8.7. Рада Федерації має наступні повноваження:

8.7.1. реалізація конкретних напрямків діяльності Федерації, в період між Загальними зборами та затвердження планів діяльності Федерації;

8.7.2. прийняття рішень щодо директив Правління Федерації,

8.7.3. прийняття рішень щодо рекомендацій Федерації, які стосуються діяльності Федерації;

8.7.4. складання списку кандидатів на посади Президента та інших членів Правління;

8.7.5. затвердження регламенту Правління, Дирекції та Опікунської Ради;

8.7.6. пропозиції щодо встановлення розміру членських внесків;

8.7.7. прийняття рішень щодо проекту бюджету та рішень щодо використання незапланованих доходів;

8.7.8. прийняття в почесні члени Федерації;

8.7.9. прийняття рішення про нагородження та преміювання;

8.7.10. прийняття положень, що регламентують діяльність Федерації, в тому числі: «Порядку проведення виборів та голосування в  «ВГО «УФІ», «Регламенту підрозділів «ВГО «УФІ»;

8.7.11. пропозиції щодо створення та ліквідація юридичних осіб (товариств, підприємств);

8.7.12. консультування Правління;

8.7.13. прийняття рішення про створення та припинення відокремлених підрозділів Федерації, про призначення та звільнення керівників відокремлених підрозділів Федерації.

8.8. Безпосередньо перед початком фінансового року, після виборів членів Ради Федерації, Президент вперше скликає Раду Федерації з представленням порядку денного.

8.9. Президент скликає Раду Федерації до чергового засідання кожного фінансового року щонайменше двічі. За пропозицією третьої частини членів Ради Федерації, що мають право голосу, або за пропозицією Правління, Президент має призначити термін позачергового засідання. Проведення позачергових засідань допускається шляхом застосування засобів телекомунікації, якщо всім членам Ради Федерації надається при цьому можливість висловити свою точку зору, а рішення достатньою мірою підтверджуються документально електронним шляхом.

8.10. Рада Федерації є правомочною, якщо після запрошення у письмовому вигляді із зазначенням порядку денного за 1 (один) місяць до початку засідання, присутні більше половини членів Ради Федерації, що мають право голосу. Якщо Рада Федерації є неправомочною, то після констатації неправомочності Президент може призначити інше засідання, на якому Рада буде правомочною навіть тоді, коли серед членів, що мають право голосу, не буде досягнуто необхідного кворуму.

8.11. Рішення Ради Федерації приймаються простою більшістю голосів, за виключенням випадків, передбачених в даному Статуті.

8.12. Між своїми засіданнями Рада Федерації повинна приймати рішення в письмовій формі обіговим способом, при якому усі члени Правління повинні мати можливість висловити свою точку зору.

8.13. Письмовий спосіб може бути замінений електронним при умові достатнього підтвердження документами. Рада Федерації може також делегувати право прийняття окремих рішень Правлінню. Рішення, які стосуються одного підрозділу, мають прийматися при погодженні між їхнім керівництвом та Радою.

8.14. У виняткових випадках Рада Федерації може приймати рішення, не скликаючи своїх членів з дорадчим голосом.

 

9. ОПІКУНСЬКА РАДА, ЇЇ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

9.1. Опікунська Рада є дорадчим органом, який надає інтелектуальну підтримку Правлінню, Раді Федерації та Федерації в цілому.

9.2. Склад Опікунської Ради становить дванадцять осіб, що представляють науку, народне господарство та органи державної влади і не обов’язково є членами Федерації.

9.3. Опікунська Рада збирається та засідає не менше одного разу на рік.

9.4. Члени Опікунської Ради призначаються Радою Федерації на три роки за їх згодою.

9.5. Члени Опікунської Ради приймають регламент Опікунської Ради, який затверджується Радою Федерації, і обирають зі свого складу особу, яка головує на засіданнях, та особу, яка є заступником головуючого. Головуюча особа, або в разі її відсутності, її заступник, може брати участь у засіданнях Правління та Ради Федерації.

9.6. Одна і таж сама особа може обиратись членом Опікунської Ради у безпосередній послідовності до двох разів.

 

10. ДИРЕКЦІЯ  ФЕДЕРАЦІЇ, ЇЇ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

10.1. Для здійснення повсякденної господарської діяльності Федерації створюється Дирекція, яку очолює Директор, який затверджується Правлінням та є членом Ради Федерації за посадою.

10.2. Дирекція не є органом формування волі Федерації.

10.3. Директор очолює роботу Дирекції, головує на засіданнях Дирекції, відкриває рахунки в установах банків, від імені Федерації, укладає трудові договори з персоналом Федерації, а також представляє інтереси Федерації перед іншими особами згідно з Положенням «Про Дирекцію «ВГО «УФІ».

10.4. Директор підписує від імені Федерації угоди та інші документи, пов’язані з її діяльністю, має право першого банківського підпису та підзвітний Правлінню Федерації.

10.5. Директор та інші члени Дирекції працюють за грошову винагороду як наймані працівники.

10.6. Дирекція діє на підставі положення «Про Дирекцію «ВГО «УФІ», яке затверджується Правлінням.

 

11. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ, ЇЇ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

11.1. Для здійснення контролю за діяльністю Федерації Загальними зборами обирається Контрольно-ревізійна комісія з числа членів Федерації, в кількості трьох осіб.

11.2. Засідання Контрольно-ревізійної комісії є правомочним за участі в її роботі всіх членів.

11.3. До компетенції Контрольно-ревізійної комісії відноситься:

11.3.1. проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Федерації не менш як раз на рік з поданням її результатів Правлінню, Раді Федерації та Загальним зборам;

11.3.2. повідомлення про недоліки роботи виконавчих органів Федерації на Загальних зборах.

11.4. Члени Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути одночасно членами Правління, Ради Федерації або Дирекції.

11.5. Будь-яке рішення Контрольно-ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів її членів.

 

12. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ (ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ) ФЕДЕРАЦІЇ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ

12.1. Кожен член Федерації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних органів Федерації.

12.2. Скарги на рішення керівних органів відокремлених підрозділів, органів управління і контролю  Федерації розглядаються Радою Федерації протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги. У випадку встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, статуту, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Федерації, Рада Федерації зобов’язує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення.

12.3. Скарги адресовані Президенту Федерації розглядаються ним особисто, або (при необхідності) виносяться для розгляду на засідання Правління. Скарга на засіданні Правління розглядається, як правило, в присутності скаржника. Відповідь на скаргу у письмовій формі надсилається протягом місяця з дати її одержання.

12.4. Контроль за своєчасним, неупередженим та справедливим розглядом скарг здійснює Контрольно-ревізійна комісія.

 

13. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ФЕДЕРАЦІЇ

13.1. Федерація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

13.2. Федерація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

13.3. Майно Федерації складається з коштів або майна, передане Федерації його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності Федерації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

13.4. Доходи (прибутки) Федерації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Федерації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

13.5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Федерації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

13.6. Федерація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Федерації в грошовій або іншій формі.

13.7. Федерація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Федерації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Федерації.

13.8. Федерація  зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

13.9. Державний контроль за діяльністю Федерації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

13.10. У разі припинення Федерації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи переходять одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

13.11. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

13.12. Фінансові кошти та майно Федерації створюються за рахунок:

13.12.1. коштів та майна, переданого Засновниками Федерації;

13.12.2. вступних та членських внесків членів Федерації;

13.12.3. благодійних внесків та пожертвувань громадян та юридичних осіб у грошовій та майновій формах;

13.12.4. дарування чи заповіту майна та коштів на користь Федерації,

13.12.5. добровільних грошових внесків трудових колективів, установ і організацій, іноземних юридичних осіб та громадян, громадян України;

13.12.6. надходжень від господарської, комерційної та іншої діяльності юридичних осіб (товариств, підприємств), створених Федерацією, у вигляді пасивних доходів, що будуть використовуватись для виконання статутних цілей та завдань.

13.13. Як внески до Федерації приймаються цінні папери, а також майно, яке може бути використане Федерацією для вирішення статутних цілей/ завдань.

13.14. За особами, які дарують майно та кошти Федерації,  зберігається право контролю за цільовим використанням вказаних внесків.

13.15. Грошові кошти Федерації,  витрачаються відповідно до її статутних завдань, цілей та мети під контролем Ради Федерації, Контрольно-ревізійної комісії, а також згідно з побажаннями осіб, які дарують або здійснюють пожертву.

13.16. Федерація має право, у встановленому законом порядку, купувати, передавати організаціям та навчальним закладам, закладати, обмінювати, віддавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове безоплатне користування рухоме та нерухоме майно, обладнання, технічні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності.

13.17. Федерація може мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, інвентар та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом. У власності Федерації також можуть бути видавництва та інші підприємства.

13.18. За рішенням Ради Федерації, в разі необхідності, можуть створюватися цільові фонди, які використовуються для реалізації програм у рамках діючого Статуту. Порядок створення і використання таких фондів визначається Загальними зборами.

 

14. ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ. ФІНАНСОВИЙ РІК

14.1. Фінансовим роком є календарний рік.

14.2. Оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність Федерації здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.3. Фінансові результати діяльності Федерації визначаються на основі річного бухгалтерського звіту.

 

15. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ФЕДЕРАЦІЇ

15.1. Федерація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Ради Федерації та здійснюють свою діяльність на основі Статуту Федерації. Відокремлені підрозділи Федерації не є юридичними особами, крім відокремлених підрозділів, які зберегли за собою статус юридичних осіб після введення Закону України «Про громадські об’єднання» в дію.

15.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Рада Федерації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Федерації.

15.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

15.3.1. реалізують статутні мету та завдання Федерації у певному населеному пункті в межах повноважень, наданих рішенням Ради Федерації;

15.3.2. проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

15.3.3. представляють Федерацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

15.4. Керівник відокремленого підрозділу має право:

15.4.1. використовувати назву та символіку Федерації для реалізації завдань Федерації;

15.4.2. отримувати допомогу у реалізації завдань Федерації від органів управління та посадових осіб Федерації;

15.4.3. бути присутнім на Загальних зборах Федерації;

15.4.4. звертатись з клопотаннями до органів управління Федерації;

15.4.5. на всебічне сприяння від органів (управління) Федерації.

15.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

15.5.1. дотримуватись вимог Статуту Федерації;

15.5.2. активно впроваджувати рішення органів управління Федерації (прийнятих в межах Статуту Федерації та чинного законодавства);

15.5.3. не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Федерації.

15.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Ради Федерації, а також в судовому порядку.

15.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання виконавчого органу Федерації до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами.

 

 

 

9. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

9.1. Федерація може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ

10.1. Зміни до цього Статуту вносяться рішенням Загальних зборів, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх на Загальних зборах членів Федерації.

10.2. Про зміни, внесені до Статуту Федерації, повідомляється уповноваженому органу з питань реєстрації.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОГАНІЗАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Федерації здійснюється:

11.1.1. за рішенням Федерації, прийнятим Загальними зборами Федерації, у визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації;

11.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Федерації.

11.2. Федерація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск), якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх на Загальних зборах членів Федерації.

11.3. Загальні збори, які прийняли рішення про саморозпуск Федерації, створюють ліквідаційну комісію або доручають виконавчому органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Федерації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Федерації після її ліквідації відповідно до статуту.

11.4. Федерація подає (надсилає) рішення про саморозпуск Федерації  до уповноваженого органу з питань реєстрації.

11.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення Федерації про саморозпуск розпочинається припинення Федерації  як юридичної особи.

11.6. Рішення про саморозпуск Федерації приймається у порядку, встановленому статутом цього об’єднання. Загальні збори після того, як прийняли рішення про саморозпуск Федерації, створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Федерації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Федерації після його ліквідації відповідно до статуту.

11.7. У разі припинення Федерації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи переходять одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.8. Майно, передане Федерації її членами у користування, повертається їм у натуральній формі без винагороди.

 

ПІДПИС:

 

 

______________________________________ Гребеннік Ігор Валерійович,

                                                                                  уповноважений Загальними зборами

на підписання Статуту Федерації

від імені всіх членів Федерації